- Đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2019.

 

Ảnh minh họa. Ảnh: Lê Xưa.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố đẩy nhanh tiến độ thẩm định dự án, thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công, tổng dự toán; kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc, rút ngắn thời gian thẩm định, trình phê duyệt. Đối với công tác giải phóng mặt bằng, các sở, ngành chức năng và UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm kiện toàn hội đồng (hoặc ban bồi thường hỗ trợ và tái định cư) để triển khai họp xét bồi thường hỗ trợ và tái định cư các dự án theo quy định. Đối với vốn đầu tư chưa phân bổ trong năm 2019, Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm kiểm tra, tham mưu xử lý. Đối với các vướng mắc trong việc triển khai Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14-8-2019 của Chính phủ về quản lý chi đầu tư xây dựng, Sở Xây dựng có trách nhiệm tham mưu kiến nghị Bộ Xây dựng sớm ban hành thông tư hướng dẫn.

Đối với một số vướng mắc cụ thể của một số dự án, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, Ban Quản lý dự án, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các chủ đầu tư triển khai thực hiện theo giải pháp do Sở Tài chính đề xuất.

Theo báo cáo của Sở Tài chính, tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công của các dự án năm 2019 đạt tỷ lệ thấp. Tính đến ngày 21-11-2019 đã giải ngân 28,62% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 (tương ứng 1.091.554 triệu đồng). Trong đó, vốn đầu tư công từ nguồn ngân sách tỉnh đạt 29,42% so với kế hoạch giao (tương ứng 877.938 triệu đồng), vốn đầu tư từ nguồn ngân sách Trung ương đạt 25,78% (tương ứng 213.616 triệu đồng).

Xem văn bản của UBND tỉnh.CV so 12778-UBND

www.khanhhoa.gov.vn