- Quyết định Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019

01/08/2019

Quyết định Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa.

Ke hoach CCHC nam 2019.pdf (1.51 MB)

- Về việc công khai tài chính

17/06/2019

Quyết định về việc công khai kết quả hoạt động tài chính Ban năm 2018 và dự toán thu, chi quản lý dự án năm 2019.

 - QD334.signed.signed.pdf (1.31 MB); - QD 1480.signed.pdf (2.78 MB); - QD 1481.signed.pdf (188 KB);

 

- Phổ biến, tuyên truyền, triển khai thực hiện Kế hoạch Ứng phó sự cố, bảo đảm an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa 2019

29/05/2019

Tất cả CBCC thuộc Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai thực hiện Kế hoạch số 3669/KH-UBND ngày 19/4/2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa. 

Ke hoach 3669/KH-UBND

 

 

 

- Kế hoạch cải cách hành chính năm 2018.

17/04/2018

Quyết định số 30/QĐ-BQLNN ngày 12/01/2018 của Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa về việc Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2018.