- Về việc công khai tài chính

17/06/2019

Quyết định về việc công khai kết quả hoạt động tài chính Ban năm 2018 và dự toán thu, chi quản lý dự án năm 2019.

 - QD334.signed.signed.pdf (1.31 MB); - QD 1480.signed.pdf (2.78 MB); - QD 1481.signed.pdf (188 KB);

 

- Kế hoạch ứng phó sự cố, bảo đảm an toàn thông tin mạng của Ban năm 2019

30/05/2019

Kế hoạch ứng phó sự cố, bảo đảm an toàn thông tin mạng của Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa năm 2019.

KH 303KH-BQLNN ATTT.pdf (1.37 MB)

- Đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thiện công trình để chào mừng Festival biển Nha Trang 2019

09/05/2019

Ban chỉ đạo đơn vị thi công khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thi công thảm nhựa phần còn lại Đường số 4 để thông xe hướng đến mục tiêu chào mừng Festival biển Nha Trang 2019.

- Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của Ban năm 2019

14/01/2019

Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa năm 2019.

KH 22KH-BQLNN.pdf (1.73 MB)

- Quyết định công khai tài chính của Ban năm 2018

11/12/2018

Quyết định số 217/QĐ-BQLNN ngày 03/5/2018 về việc công khai kết quả hoạt động tài chính Ban năm 2017 và dự toán thu, chi quản lý dự án năm 2018.

QĐ số 217/QĐ-BQLNN.pdf