- Báo cáo tổng kết công tác cải cách hành chính giai đoan 2011-2020 và phương hướng, nhiệm vụ cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2030.