- Kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính năm 2023

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa quyết định Ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2023