- Quyết định công nhận kết quả tuyển dụng vào viên chức tại Ban QLDA

Ngày 05/10/2020, Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa ký ban hành Quyết định số 310/QĐ-SNV về việc công nhận kết quả tuyển dụng vào viên chức tại Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

QD 310 .pdf