- Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành đảng bộ tỉnh khóa XVIII về chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.