- Quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm viên chức lãnh đạo, quản lý của Ban

Quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại viên chức lãnh đạo, quản lý của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa, Quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại viên chức lãnh đạo, quản lý của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa,