- Kiểm tra công tác cải cách hành chính của Ban năm 2022