- Kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng Hồ chứa nước Sông Chò 1

Ngày 04/5/2022 tại công trường Hồ chứa nước Sông Chò 1, xã Khánh Bình, huyện Khánh Vĩnh. Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì đi thực địa kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng Hồ chứa nước Sông Chò 1.