- Kiểm tra tiến độ thi công công trình do Ban làm chủ đầu tư