- Quy trình quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. 

Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Khánh Hòa Quyết định ban hành Về việc ban hành Quy trình quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. 

QĐ 614-BQLNN