- Quy trình thanh toán khối lượng hoàn thành các dự án

Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quyết định ban hành Quy trình thanh toán khối lượng hoàn thành các dự án do Ban làm Chủ đầu tư.

File: QĐ 415-BQLNN