- Quy trình thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Khánh Hòa Quyết định ban hành Quy trình thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. 

File : QĐ QĐ 612-BQLNN