- Quy trình thực hiện bồi thường hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thông Khánh Hòa Quyết định ban hành Quy trình thực hiện bồi thường hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất (cập nhật)