- Quy trình tiếp nhận xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Quyết định số 584/QĐ-BQLNN ngày 24 tháng 7 năm 2017 của Ban QLDA ĐTXD các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Khánh Hòa Ban hành Quy trình tiếp nhận xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến chính sách bồi thường giải tỏa, tái định cư
 
QUY TRÌNH

Stt

Công việc

Người thực hiện

Thời gian

 

I. Tiếp nhận và xử lý đơn:

 

 

01

- Tiếp nhận đơn từ văn thư chuyển đến

Cán bộ được phân công tiếp nhận đơn

01 ngày

03

- Cập nhật thông tin mạng nội bộ xem xét ý kiến của Lãnh đạo Ban.

Trưởng phòng

1/2 ngày

04

- Trưởng các bộ phận nắm nội dung đơn chuyển cho cán bộ theo dõi vào sổ và giao cho cán bộ thụ lý giải quyết đơn.

Trưởng phòng

1/2 ngày

05

- Phân loại đơn:

+ Đơn không thuộc thẩm quyền tham mưu giải quyết của Ban thì có phiếu báo để hướng dẫn người dân gửi đến đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

+ Đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban thì nguyên cứu nội dung đơn, tham mưu hướng xử lý và dự thảo văn bản đề xuất Lãnh đạo Ban giải quyết.

+ Đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của Tổ chức làm nhiệm vụ công tác GPMB thì nghiên cứu nội dung đơn, xác minh, tham mưu hướng xử lý và dự thảo văn bản trình Lãnh đạo Ban chuyển hồ sơ đến cơ quan chức năng ban hành văn bản giải quyết đơn (đối với đơn kiến nghị), và ban hành quyết định thụ lý đơn (đối với đơn khiếu nại, tố cáo).

Chuyên viên

07 ngày

 

II. Thụ lý, xác minh đơn thuộc thẩm quyền:

 

 

06

- Công bố quyết định xác minh KNTC, thông báo việc thụ lý cho người có đơn biết, đồng thời gửi 01 bản cho Ban TCD biết để theo dõi.

Chuyên viên

01 ngày

07

- Thẩm tra xác minh nội dung đơn: Căn cứ nội dung đơn khiếu nại, tố cáo, Tổ công tác tiến hành thu thập hồ sơ, chứng cứ liên quan, xác minh nội dung khiếu nại, tố cáo, nội dung xác minh thu thập chứng cứ được lập thành biên bản để có cơ sở làm báo cáo xác minh.

Chuyên viên

07 ngày

08

- Tổ chức đối thoại:

- Căn cứ kết quả xác minh nội dung khiếu nại, tố cáo của Tổ thụ lý xác minh, người giải quyết khiếu nại, tố cáo tiến hành đối thoại với người khiếu nại, tố cáo. Kết quả đối thoại là một trong các căn cứ để giải quyết khiếu nại.

- Báo cáo kết quả thẩm tra xác minh các nội dung khiếu nại, tố cáo và kiến nghị xử lý, giải quyết từng nội dung cụ thể cho Lãnh đạo Ban ký văn bản chuyển hồ sơ đến cơ quan chức năng ban hành quyết định giải quyết.

Chuyên viên

10 ngày

09

- Quyết định giải quyết: Khi có quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo của cơ quan chức năng ban hành, gửi quyết định giải quyết đến người khiếu nại, tố cáo. Đồng thời gửi đến các cơ quan liên quan và Ban TCD để xóa nhắc việc, kết thúc xử lý đơn.

Chuyên viên

03 ngày

 * Ghi chú: Định kỳ vào thứ 5 hàng tuần, cán bộ phân công tiếp nhận đơn thư mở sổ lập phiếu nhắc việc đối với đơn thư quá hạn hoặc đơn thư gần hết hạn. Đồng thời đơn đã giải quyết xong cập nhật để thống kê báo cáo.

File PDF: So 548 KNTC.pdf (593 KB)