- Kế hoạch Ứng phó sự cố, đảm bảo an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2024

UBND tỉnh Khánh Hòa quyết định ban hành kế hoạch Ứng phó sự cố đảm bảo an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2024

File: KH 12830