- Xử lý dứt điểm hợp tác xã nông nghiệp yếu kém đã ngừng hoạt động lâu ngày.

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo xử lý dứt điểm hợp tác xã nông nghiệp yếu kém đã ngừng hoạt động lâu ngày.

 

Ảnh minh họa. Ảnh: Lê Xưa.

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Liên minh Hợp tác xã tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan, đơn vị liên quan chủ đông triển khai các yêu cầu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về xử lý dứt điểm trong năm 2018 đối với các hợp tác xã nông nghiệp yếu kém đã ngừng hoạt động lâu ngày.

Trước đó, ngày 17-10-2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có văn bản yêu cầu các địa phương triển khai rà soát, đánh giá hoạt động của các hợp tác xã đã và đang hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp để lập danh sách các hợp tác xã hoạt động yếu kém và đã ngừng hoạt động, xác định rõ nguyên nhân, có giải pháp cụ thể hướng dẫn, hỗ trợ hợp tác xã. Đối với hợp tác xã đã ngừng hoạt động lâu ngày, tập trung vận động, hỗ trợ và hướng dẫn các hợp tác xã này giải thể tự nguyện hoặc hỗ trợ chuyển đổi sang loại hình kinh doanh khác. Trường hợp không thể thực hiện được các hình thức trên thì thực hiện thủ tục giải thể bắt buộc.

Theo số liệu thống kê của Liên minh các hợp tác xã tỉnh, Khánh Hòa hiện có 124 hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoạt động ở các lĩnh vực, trong đó có 94 hợp tác xã nông nghiệp. Số lượng hợp tác xã nông nghiệp ngừng hoạt động cần xử lý giải thể hoặc chuyển đổi sang loại hình kinh doanh khác được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xác định là 13 hợp tác xã.

Xem văn bản 8108/BNN-KTHT ngày 17-10-2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và 11275/UBND-KT ngày 5-11-2018 của UBND tỉnh Khánh Hòa.

Theo khanhhoa.gov.vn