- Hội nghị học tập chuyên đề năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Mi

Ngày 06/02/2020, Chi bộ cơ sở các Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban QLDA ĐTXD các công trình Dân dụng và Công nghiệp và Ban QLDA ĐTXD các công trình Giao thông tổ chức Hội nghị học tập chuyên đề năm 2020: Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Mục đích, tiếp tục nâng cao nhận thức của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của các Ban QLDA trong năm 2020, gắn với việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cơ quan. Nội dung chuyên đề học tập của Hội nghị là: “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và Hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

HOI NGHI 2.jpg (586 KB)Ảnh 1

HOI NGHI 1.jpg (572 KB)Anh 2