- Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam