- Kế hoạch triển khai thực hiện chuyển đổi IPv6 của UBND tỉnh Khánh Hòa