- Kế hoạch ứng phó sự cố, bảo đảm an toàn thông tin mạng của Ban năm 2020

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa ban hành Kế hoạch Ứng phó sự cố, bảo đảm an toàn thông tin mạng của Ban năm 2020