- Kế hoạch chuyển đổi số tính Khánh Hòa giai đoạn năm 2021-2025, định hướng đến năm 2030

Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa quyết định ban hành Kế hoạch chuyển đổi số tính Khánh Hòa giai đoạn năm 2021-2025, định hướng đến năm 2030