- Kế hoạch Phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng tỉnh Khánh Hòa năm 2022

Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Kế hoạch Phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng tỉnh Khánh Hòa năm 2022