- Phổ biến các Luật, Nghị quyết được Quốc Hội Khóa XV thông qua tại kỳ họ thứ 4, kỳ họp bất thường thứ hai và triển khai một số nhiệm vụ PBGDPL năm 2023.