- Tuyên truyền Kế hoạch phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội và công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.