- Lịch Tiếp công dân năm 2023

Căn cứ Luật Tiếp công dân số 42/2013/QH13 ngày 25/11/201; Thông tư số 04/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình tiếp công dân, Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa thông báo lịch tiếp công dân năm 2023

Thong bao lich tiep cong dan - 0001.jpg (942 KB)

- Lịch Tiếp công dân năm 2023 - Thong bao lich tiep cong dan - 0002.jpg (358313 KB)