- Ngày 14/4/2021, Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đi kiểm tra công trường dự án Kè chắn sóng bảo vệ Khu dân cư Phú Hội 2, xã Vạn Thắng

Ke Phu Hoi.jpg (1.54 MB)

Ke Phu Hoi1.jpg (1.89 MB)