- Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2023

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa thông báo tuyển dụng viên chức năm 2023