- Thực hiện tốt công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2021

Đây là ý kiến chỉ đạo của ông Lê Hữu Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại cuộc họp với Ban Chỉ đạo (BCĐ) Tổng điều tra kinh tế năm 2021 tỉnh Khánh Hòa, diễn ra sáng 11-3-2021.

Tại cuộc họp, sau khi nghe báo cáo tình hình triển khai cuộc tổng điều tra kinh tế và ý kiến của các thành viên BCĐ, ông Lê Hữu Hoàng đánh giá cao công tác chuẩn bị của các đơn vị, địa phương. Đồng thời yêu cầu BCĐ Tổng điều tra cấp tỉnh chủ động theo dõi, đôn đốc địa bàn được phân công; chỉ đạo các đơn vị sự nghiệp trực thuộc đơn vị mình quản lý cung cấp đầy đủ thông tin theo quy định. Sở Nội vụ, Cục Thuế tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh phối hợp chặt chẽ với Cục Thống kê tỉnh trong việc rà soát, cập nhật danh sách hợp tác xã, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, hiệp hội; chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt cuộc Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021, đảm bảo chất lượng, tiến độ theo yêu cầu. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh - Truyền hình Khánh Hòa, Báo Khánh Hòa phối hợp với Cục Thống kê thực hiện tốt công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa cuộc Tổng điều tra. UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức quán triệt mục đích, yêu cầu, nội dung của cuộc Tổng điều tra đến các phòng, ban, đơn vị trực thuộc; chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn tuyên truyền, phổ biến mục đích, ý nghĩa và yêu cầu của cuộc Tổng điều tra đến các cơ sở sản xuất, kinh doanh cá thể phi nông nghiệp, thủy sản và các tổ chức tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn; chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện thành công cuộc Tổng điều tra ở địa phương theo đúng kế hoạch của tỉnh. Thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 trong quá trình điều tra, thu thập thông tin…

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2021. Ảnh minh họa.

Theo báo cáo của Cục Thống kê tỉnh, đến nay, BCĐ Tổng điều tra kinh tế các cấp đã được thành lập, trong đó có 8 BCĐ cấp huyện, 128 BCĐ cấp xã (11 xã còn lại không thành lập BCĐ do không đủ số cơ sở kinh tế theo quy định). Công tác tuyển chọn đội ngũ điều tra viên, giám sát viên và tập huấn được Cục Thống kê tiến hành nghiêm túc, kỹ lưỡng, đảm bảo đủ số lượng và chất lượng, phù hợp với từng khối điều tra. Đến nay, công tác chuẩn bị cho cuộc Tổng điều tra giai đoạn 1 đã sẵn sang và đã thực hiện thu thập thông tin các doanh nghiệp, các đơn vị sự nghiệp, hội và hiệp hội trên địa bàn tỉnh. Riêng việc thực hiện thu thập thông tin của các đơn vị thuộc khối hành chính, Đảng, đoàn thể, đến nay, Sở Nội vụ đã thực ban hành các văn bản hướng dẫn; tuyển chọn và phân công giám sát viên, quản trị hệ thống cấp tỉnh; tạo lập, bàn giao tài khoản đăng nhập Phần mềm xử lý thông tin điều tra cơ sở hành chính cho 31 giám sát viên, 9 quản trị hệ thống các cấp; tổ chức tập huấn nghiệp vụ điều tra cơ sở hành chính cho các giám sát viên, quản trị hệ thống. Đến ngày 5-3-2021, việc rà soát bảng kê đơn vị hành chính, tổ chức chính trị - xã hội của các huyện, thị xã, thành phố đã hoàn tất, hiện đang đợi Bộ Nội vụ chuyển dữ liệu rà soát lên trên trang tác nghiệp điều tra cơ sở hành chính (http://hc221.moha.gov.vn) và cung cấp danh sách tài khoản đơn vị hành chính cho Sở Nội vụ để tổ chức triển khai thu thập thông tin phiếu điều tra…

Theo khanhhoa.gov.vn