Thông tin đường dây nóng

THÔNG TIN ĐƯỜNG DÂY NÓNG

 

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa

 

Địa chỉ      :  Tầng 5-6, Số 16 Nguyễn Thiện Thuật, TP-Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

E-mail       :  bqldann@khanhhoa.gov.vn

Website    :  bqldann.khanhhoa.gov.vn

Điện thoại :  0258. 3521749 - Fax: 0258. 3521908

 

Giám đốc Ban:

Điện thoại :  0258. 3525765

Phó Giám đốc Ban:

Điện thoại :  0258. 3706765

Trưởng phòng Tài chính – Tổng hợp:

Điện thoại :  0258. 3521749

E-mail       :  ptcth.bqldann@khanhhoa.gov.vn