- Về việc công khai tài chính năm 2020

08/07/2020

Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa Quyết định ban hành công khai tài chính Ban năm 2020.

- Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức viên chức năm 2020

19/03/2020

Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Nông gnhieepj và Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa quyết định ban hành Kê hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức viên chức năm 2020.

- Thông báo về việc nghỉ tết và treo cờ Tổ quốc nhân dịp tết Nguyên Đán Cánh Tý 2020

20/01/2020

Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thông báo về việc nghỉ tết và treo cờ Tổ quốc nhân dịp tết Nguyên Đán Cánh Tý 2020

- Quy chế trả lương năm 2020

31/12/2019

Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa Quyết định ban hành Quy chế trả lương năm 2020

- Quy tắt ứng xử của công chức, viên chức đang la,f việc tại Ban năm 2020

31/12/2019

Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quyết định ban hành Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức đang làm việc tại Ban

- Quy chế thi đua khen thưởng

31/12/2019

Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa quyết định ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng của Ban

- Quy chế chi tiêu nội bộ của Ban

31/12/2019

Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa quyết định ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ cuae Ban

- Nội quy lao động của Ban

31/12/2019

Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa Quyết định ban hành Nội quy lao động năm 2020

- Quyết định ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 – 2025.

22/10/2019

Quyết định ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 – 2025 của Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.