- Quy trình tiếp nhận xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Khánh Hòa Quyết định ban hành Quy trình tiếp nhận xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến chính sách BTHT và TĐC trong phạm vi các dự án do Ban làm chủ đầu tư.

File: QD 613-BQLNN