- Quy trình tiếp nhận, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo

Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quyết định ban hành Quy trình tiếp nhận, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến chính sách bồi thường giải tỏa, tái định cư.

File: QĐ 416-BQLNN