- Kế hoạch tuyển dụng viên chức

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa ban hành kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2023