Tổ chức bộ máy

 - Ban Giám đốc:

+ Giám đốc: Ông Quách Thanh Sơn
Điện thoại :  0258. 3525765
Email: bqldann@khanhhoa.gov.vn
 
+ Phó Giám đốc: Ông Lê Thành Trực
Điện thoại :  0258. 3706765
Email: bqldann@khanhhoa.gov.vn

  - Phòng Tài chính - Tổng hợp:

Phụ trách phòng: Ông Nguyễn Công Tuấn
Điện thoại :  0258. 3521749
Email: ptcth.bqldann@khanhhoa.gov.vn

  - Phòng Quản lý dự án:

Phụ trách phòng: Ông Hồ Ngọc Truyển
Điện thoại :  0258. 3522368
pqlda.bqldann@khanhhoa.gov.vn

  - Phòng Giải phóng mặt bằng:

Phụ trách phòng: Ông Phạm Hải Triều
Điện thoại :  0258. 3521395
pgpmb.bqldann@khanhhoa.gov.vn