- Các văn bản liên quan đến công tác cải cách hành chính

20/06/2024

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hoà ban hành các văn bản pháp lý liên quan đến công tác cải cách hành chính

- Báo cáo Triển khai Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 91-KL/TU ngày 18/10/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

13/12/2023

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa báo cáo Triển khai Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 91-KL/TU ngày 18/10/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

- Quy chế thực hiện công tác cải cách hành chính

12/09/2023

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hoà ban hành quyết định Quản lý thực hiện công tác cải cách hành chính

- Kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính năm 2023

13/04/2023

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa quyết định Ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2023

- Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023

13/01/2023

Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa quyết định ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2023

- Triển khai thực hiện Kết luận số 91-KL/TU ngày 18/10/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

30/12/2022

Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và phát triển nông thông tỉnh Khánh Hòa triển khai xây dựng Triển khai thực hiện Kết luận số 91-KL/TU ngày 18/10/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

- Quyết định Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019

01/08/2019

Quyết định Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa.

 

  • 1
  • 2

  • Trang 1/2