- Quyết định công nhận kết quả tuyển dụng vào viên chức tại Ban QLDA

05/10/2020

Ngày 05/10/2020, Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa ký ban hành Quyết định số 310/QĐ-SNV về việc công nhận kết quả tuyển dụng vào viên chức tại Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

QD 310 .pdf

- Quyết định Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019

01/08/2019

Quyết định Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa.

 

- Về việc công khai tài chính

17/06/2019

Quyết định về việc công khai kết quả hoạt động tài chính Ban năm 2018 và dự toán thu, chi quản lý dự án năm 2019.

 - QD 1480.signed.pdf (2.78 MB); - QD 1481.signed.pdf (188 KB)

- Phổ biến, tuyên truyền, triển khai thực hiện Kế hoạch Ứng phó sự cố, bảo đảm an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa 2019

29/05/2019

Tất cả CBCC thuộc Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai thực hiện Kế hoạch số 3669/KH-UBND ngày 19/4/2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa. 

 

 

 

- Chương trình cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2011 - 2020

07/01/2019

Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa Quyết định Ban hành Chươg trình cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2011 - 2020.

- Chương trình hành động của Tỉnh ủy Khánh Hòa về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X)

04/01/2019

Chương trình hành động của Tỉnh ủy Khánh Hòa về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước

CT số 12 -CTrlTU.pdf (229 KB)

- Triển khai Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 26/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa.

03/01/2019

Triển khai Chương trình hành động số 12-CTr/TU ngày 31/3/2017 của Tỉnh ủy về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước

Chi thi so 12.UBND.pdf (799 KB)

- Kế hoạch cải cách hành chính năm 2018.

17/04/2018

Quyết định số 30/QĐ-BQLNN ngày 12/01/2018 của Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa về việc Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2018.

  • 1
  • 2

  • Trang 1/2