- Dự án Đầu tư cơ sở cơ sở hạ tầng chống ngập lụt, xói lở khu dân cư Mỹ Thanh, xã Cam Thịnh Đông, thành phố Cam Ranh, Kè bờ hữu Sông Cái và kè bờ sông Cái qua xã Vĩnh Phương, thành phố Nha Trang.

27/07/2020

- Quyết định về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Đầu tư cơ sở cơ sở hạ tầng chống ngập lụt, xói lở khu dân cư Mỹ Thanh, xã Cam Thịnh Đông, thành phố Cam Ranh, Kè bờ hữu Sông Cái và kè bờ sông Cái qua xã Vĩnh Phương, thành phố Nha Trang.

File : QD 1856-UBND