- Quyết định ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 – 2025.

22/10/2019

Quyết định ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 – 2025 của Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

- Quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm viên chức lãnh đạo, quản lý của Ban

15/10/2019

Quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại viên chức lãnh đạo, quản lý của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa, Quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại viên chức lãnh đạo, quản lý của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa, 

- Quyết định ban hành Quy trình xử lý văn bản và ký số trên hệ thống quản lý văn bản E-Office năm 2019

24/06/2019

Quyết định về việc ban hành Quy trình xử lý văn bản và ký số trên Hệ thống quản lý văn bản E-Office của Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2019.

QD 246-BQLNN

- Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức làm việc tại Ban

17/01/2019

Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quyết định ban hành Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức đang làm việc tại Ban

- Ban hành Nội quy lao động 2019

17/01/2019

Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quyết định ban hành Nội quy lao động năm 2019.

Noi quy lao dong.pdf (420 KB)

- Quy chế quản lý và sử dụng phần mềm văn phòng điện tử E-Office

17/01/2019

Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quyết định ban hành Quy chế quản lý và sử dụng phần mềm văn phòng điện tử E-Office.

- Quy chế quản lý và sử dụng chứng thư số trên hệ thống phần mềm E-Office

17/01/2019

Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Nông nghệp và Phát triển nông thôn Quyết định ban hành Quy chế quản lý và sử dụng chứng thư số trên hệ thống phần mềm E-Office.

- Quy chế đảm bảo an toàn, an ninh mạng thông tin trong hoạt động ứng dụng CNTT của Ban

17/01/2019

Ban QLDA ầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quyết định ban hành Quy chế đảm bảo an toàn, an ninh mạng thông tin trong hoạt động ứng dụng CNTT của Ban.

  • 1
  • 2

  • Trang 1/2