- Kế hoạch Tiển khai thực hiện Đề án "Tuyên truyền nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về an toàn thông tin giai đoạn 2021-2025" trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

03/03/2021

 - Để công tác tuyên truyền, phổ biến và quán triệt Kế hoạch số 1470/KH-UBND ngày 26/02/2021 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc triển khai thực hiện Đề án "Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về an toàn thông tin giai đoạn 2021-2025" đạt hiệu quả, Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Khánh Hòa đã xây dựng Kế hoạch tuyên truyền với các nội dung cụ thể:
    + Tuyên truyên đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các văn bản pháp luật về an toàn thông tin.
    + Nâng cao tinh thần cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, tội phạm mạng và các phần tử xấu lợi dụng các lỗ hổng bảo mật, mất an toàn thông tin.
    + Cảnh báo nguy cơ mất an toàn thông tin khi truy cập sử dụng các trang mạng xã hội; tìm hiểu các kỹ năng cơ bản phòng tránh mất an toàn thông tin trên không gian mạng (kỹ năng bảo vệ thông tin cá nhân; phòng chống tin nhắn rác và các phần mềm độc hại...).
   + Cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về an toàn thông tin nhằm đảm bảo tính thường xuyên liên tục trong quá trình triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chung của Ban. 

- Hội nghị công chức, viên chức Ban năm 2021

30/12/2020

Ngày 29 tháng 12 năm 2020, Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị công chức, viên chức năm 2021.

 

- Quyết định công nhận kết quả tuyển dụng vào viên chức tại Ban QLDA

05/10/2020

Ngày 05/10/2020, Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa ký ban hành Quyết định số 310/QĐ-SNV về việc công nhận kết quả tuyển dụng vào viên chức tại Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

QD 310 .pdf

- Về việc công khai tài chính năm 2020

08/07/2020

Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa Quyết định ban hành công khai tài chính Ban năm 2020.

- Quyết định phê duyệt quyết toán thu, chi quản lý dự án năm 2019

04/06/2020

UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt quyết toán thu chi quản lý dự án năm 2019 của Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa.