- Ứng phó sự cố và bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2022

25/05/2022

Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng Kế hoạchỨng phó sự cố và bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2022

- Chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030

24/05/2022

Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa Kế hoạch Phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2022

- Kế hoạch Phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2022

24/05/2022

Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa Kế hoạch Phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2022

- Kế hoạch Ứng phó sự cố, đảm bảo an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2022

24/05/2022

UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Kế hoạch Ứng phó sự cố, đảm bảo an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2022

- Kế hoạch chuyển đổi số tính Khánh Hòa giai đoạn năm 2021-2025, định hướng đến năm 2030

19/05/2022

Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa quyết định ban hành Kế hoạch chuyển đổi số tính Khánh Hòa giai đoạn năm 2021-2025, định hướng đến năm 2030

- Kế hoạch Phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng tỉnh Khánh Hòa năm 2022

19/05/2022

Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Kế hoạch Phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng tỉnh Khánh Hòa năm 2022

- Kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng Hồ chứa nước Sông Chò 1

19/05/2022

Ngày 04/5/2022 tại công trường Hồ chứa nước Sông Chò 1, xã Khánh Bình, huyện Khánh Vĩnh. Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì đi thực địa kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng Hồ chứa nước Sông Chò 1.