- Công khai dự toán thu, chi quản lý dự án năm 2024

20/06/2024

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa ban hành quyết định công khai dự toán thi, chi quản lý dự án năm 2024

- Thông báo về việc niêm yết danh sách thí sinh tham dự xét tuyển kỳ tuyển dụng viên chức (Vòng 2)

31/05/2024

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa Thông báo về việc niêm yết danh sách thí sinh tham dự xét tuyển kỳ tuyển dụng viên chức (Vòng 2)

- Chuyển đổi số của Ban QLDA năm 2024

05/03/2024

Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình NÔng nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa quyết định ban hành Kế hoạch Chuyển đổi số năm 2024

- Kế hoạch Ứng phó sự cố và bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2024

29/01/2024

Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng Kế hoạch Ứng phó sự cố và bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2024

- Kế hoạch Ứng phó sự cố, đảm bảo an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2024

04/12/2023

UBND tỉnh Khánh Hòa quyết định ban hành kế hoạch Ứng phó sự cố đảm bảo an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2024

- Quy trình kiểm tra công tác nghiệm thu và hoàn thành thi công xây dựng công trình

06/11/2023

Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa quyết định Ban hành Quy trình kiểm tra công tác nghiệm thu và hoàn thành thi công xây dựng công trình