- Ứng phó sự cố và bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2022

25/05/2022

Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng Kế hoạchỨng phó sự cố và bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2022

- Chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030

24/05/2022

Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa Kế hoạch Phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2022

- Kế hoạch Phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2022

24/05/2022

Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa Kế hoạch Phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2022

- Quy chế trả lương và thu nhập tăng thêm năm 2022

25/01/2022

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa quyết định ban hành Quy chế trả lương và thu nhập tăng thêm năm 2022

- Quy chế thi đua, khen thưởng năm 2022.

25/01/2022

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa quyết định ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng năm 2022.

- Quy chế thực hiện dân chủ năm 2022

25/01/2022

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa quyết định ban hành Quy chế thực hiện dân chủ năm 2022.

- Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức làm việc năm 2022.

25/01/2022

Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa ban hành Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức làm việc.

- Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2022

11/01/2022

Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2022.

- Công khai dự toán thi, chi quản lý dự án năm 2022 của Ban

02/01/2022

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa ban hành quyết định công khai dự toán thi, chi quản lý dự án năm 2022

- Quy định về quản lý, vận hành, sử dụng thiết bị công nghệ thông tin và bảo đảm an toàn thông tin trên mạng nội bộ; Quy định về trao đổi, lưu trữ, xử lý văn bản điện tử, hồ sơ điện tử;

07/07/2021

Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Khánh Hòa Quyết định ban hành Quy định về quản lý, vận hành, sử dụng thiết bị công nghệ thông tin và bảo đảm an toàn thông tin trên mạng nội bộ; Quy định về trao đổi, lưu trữ, xử lý văn bản điện tử, hồ sơ điện tử; Quy định về sử dụng chứng thư số của Ban.

File: QĐ 357-BQLNN