- Báo cáo Triển khai Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 91-KL/TU ngày 18/10/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

13/12/2023

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa báo cáo Triển khai Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 91-KL/TU ngày 18/10/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

- Kế hoạch Ứng phó sự cố, đảm bảo an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2023

20/03/2023

UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Kế hoạch Ứng phó sự cố, đảm bảo an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2022

- Triển khai thực hiện Kết luận số 91-KL/TU ngày 18/10/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

30/12/2022

Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và phát triển nông thông tỉnh Khánh Hòa triển khai xây dựng Triển khai thực hiện Kết luận số 91-KL/TU ngày 18/10/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

- Triển khai chiến dịch làm sạch mã độc trên không gian mạng năm 2022

01/08/2022

Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Khánh Hòa phát động chiến dịch làm sạch mã độc trên không gian mạng năm 2022 và đồng thời yêu cầu toàn thể cán bộ viên chức thực hiện ngay việc kiểm tra rà soát phát hiện kịp thời sự cố mất an toàn thông tin.

- Kế hoạch Ứng phó sự cố, đảm bảo an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2022

24/05/2022

UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Kế hoạch Ứng phó sự cố, đảm bảo an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2022

- Kế hoạch chuyển đổi số tính Khánh Hòa giai đoạn năm 2021-2025, định hướng đến năm 2030

19/05/2022

Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa quyết định ban hành Kế hoạch chuyển đổi số tính Khánh Hòa giai đoạn năm 2021-2025, định hướng đến năm 2030

- Kế hoạch Phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng tỉnh Khánh Hòa năm 2022

19/05/2022

Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Kế hoạch Phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng tỉnh Khánh Hòa năm 2022