- Kế hoạch Ứng phó sự cố, đảm bảo an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2022

24/05/2022

UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Kế hoạch Ứng phó sự cố, đảm bảo an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2022

- Kế hoạch chuyển đổi số tính Khánh Hòa giai đoạn năm 2021-2025, định hướng đến năm 2030

19/05/2022

Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa quyết định ban hành Kế hoạch chuyển đổi số tính Khánh Hòa giai đoạn năm 2021-2025, định hướng đến năm 2030

- Kế hoạch Phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng tỉnh Khánh Hòa năm 2022

19/05/2022

Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Kế hoạch Phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng tỉnh Khánh Hòa năm 2022

- Kế hoạch triển khai thực hiện chuyển đổi IPv6 trong cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2025

26/05/2021

Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Kế hoạch số 4474/KH-UBND ngày 25/5/2021 về việc triển khai thực hiện chuyển đổi IPv6 trong cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021 – 2025

- Kế hoạch triển khai thực hiện chuyển đổi IPv6 trong cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

08/05/2020

UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Kế hoạch số 4384/KH-UBND ngày 07/5/2020 về việc triển khai thực hiện chuyển đổi IPv6 trong cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

  • 1
  • 2

  • Trang 1/2