TIN NỔI BẬT
  • hoc-tap-lam-theo-HCM.png (70 KB)
  • bau cu.jpg (1.42 MB)
  • TT HCC.png (163 KB)
  • Banner_aiquoc.png (87 KB)
  • Covid19.jpg (76 KB)
  • Tong cuc dieu tra kinh te.jpg (81 KB)

- Kế hoạch Tiển khai thực hiện Đề án "Tuyên truyền nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về an toàn thông tin giai đoạn 2021-2025" trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

 - Để công tác tuyên truyền, phổ biến và quán triệt Kế hoạch số 1470/KH-UBND ngày 26/02/2021 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc triển khai thực hiện Đề án "Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về an toàn thông tin giai đoạn 2021-2025" đạt hiệu quả, Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Khánh Hòa đã xây dựng Kế hoạch tuyên truyền với các nội dung cụ thể:     + Tuyên truyên đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các văn bản pháp luật về an toàn thông tin.    + Nâng cao tinh thần cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, tội phạm mạng và các phần tử xấu lợi dụng các lỗ hổng bảo mật, mất an toàn thông tin.    + Cảnh báo nguy cơ mất an toàn thông tin khi truy cập sử dụng các trang mạng xã hội; tìm hiểu các kỹ năng cơ bản phòng tránh mất an toàn thông tin trên không gian mạng (kỹ năng bảo vệ thông tin cá nhân; phòng chống tin nhắn rác và các phần mềm độc hại...).   + Cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về an toàn thông tin nhằm đảm bảo tính thường xuyên liên tục trong quá trình triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chung của Ban.