Tổng quát Ban QLDA

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH KHÁNH HÒA

          1/ Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

          Ngày 11/9/2002, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 105/2002/QĐ-UB về việc thành lập Ban quản lý dự án các công trình Giao thông và Thủy lợi trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa trên cơ sở Ban quản lý dự án các công trình Giao thông trực thuộc Sở Giao thông Vận tải và Ban quản lý dự án các công trình Thủy lợi trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Đến ngày 11/9/2009, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định sổ 2236/QĐ-UBND về việc kiện toàn tổ chức Ban quản lý dự án các công trình Giao thông và Thủy lợi.

          Năm 2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 4052/QĐ-UBND ngày 27/12/2016 về việc đổi tên Ban quản lý dự án các công trình Giao thông và Thủy lợi tỉnh Khánh Hòa thành Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa và kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức.

          2/ Tên Ban Quản lý dự án

          - Tên giao dịch: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa.

          - Trụ sở giao dịch: Tầng 5 - 6, số 16 đường Nguyễn Thiện Thuật, phường Tân Lập, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

          - Người đại diện theo pháp luật: Ông Quách Thanh Sơn - Giám đốc.

          - Điện thoại: 0258.3525765 - 3521749, Fax: 0258.3521908.

          3/ Vị trí pháp lý

          - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa, có tài khoản và con dấu riêng, hoạt động theo cơ chế tự chủ về tài chính, tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư.

          - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức và hoạt động của Ủy ban nhân dân tỉnh; chịu sự hướng dẫn về chuyên môn của cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành.

          4/ Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn

          4.1/ Chức năng

         Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa thực hiện các chức năng theo Quyết định số 4052/QĐ-UBND ngày 27/12/2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa và theo hướng dẫn tại Khoản 2 Điều 7 của Thông tư số 16/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng, gồm:

           - Làm chủ đầu tư một số dự án sử dụng vốn ngân sách, vốn nhà nước ngoài ngân sách do Ủy ban nhân dân tỉnh giao;

           - Nhận ủy thác quản lý dự án của các chủ đầu tư khác theo hợp đồng ủy thác quản lý dự án được ký kết;

           - Tiếp nhận và quản lý sử dụng vốn để đầu tư xây dựng theo quy định của pháp luật;

           - Tổ chức quản lý các dự án do mình làm chủ đầu tư và nhận ủy thác quản lý dự án theo hợp đồng ủy thác quản lý dự án cho các chủ đầu tư khác khi được yêu cầu và có đủ điều kiện năng lực để thực hiện theo quy định của pháp luật;

           - Thực hiện các chức năng khác do người quyết định thành lập Ban Quản lý dự án giao.

          4.2/ Nhiệm vụ và quyền hạn

         Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn trong công tác quản lý dự án trên lĩnh vực đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn theo quy định pháp luật và hướng dẫn tại Điều 8 của Thông tư số 16/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng, gồm:

          4.2.1/ Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của chủ đầu tư, gồm:

          - Lập, trình phê duyệt kế hoạch thực hiện dự án hàng năm;

          - Tổ chức thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư xây dựng: Thực hiện các thủ tục liên quan đến quy hoạch xây dựng, sử dụng đất đai, tài nguyên, hạ tầng kỹ thuật và bảo vệ cảnh quan, môi trường, phòng chống cháy nổ có liên quan đến xây dựng công trình; tổ chức lập dự án, trình thẩm định, phê duyệt dự án theo quy định; tiếp nhận, giải ngân vốn đầu tư và thực hiện các công việc chuẩn bị dự án khác;

          - Các nhiệm vụ thực hiện dự án: Thuê tư vấn thực hiện khảo sát, thiết kế xây dựng và trình thẩm định, phê duyệt hoặc tổ chức thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán xây dựng (theo phân cấp); chủ trì phối hợp với cơ quan, tổ chức liên quan thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư (nếu có) và thu hồi, giao nhận đất để thực hiện dự án; tổ chức lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng xây dựng; giám sát quá trình thực hiện; giải ngân, thanh toán theo hợp đồng xây dựng và các công việc cần thiết khác;

          - Các nhiệm vụ kết thúc xây dựng: Tổ chức nghiệm thu, bàn giao công trình hoàn thành; quyết toán vốn đầu tư xây dựng;
          - Các nhiệm vụ quản lý tài chính: Tiếp nhận, giải ngân vốn theo tiến độ thực hiện dự án; thực hiện chế độ quản lý tài chính, tài sản của Ban Quản lý dự án theo quy định;
          - Các nhiệm vụ giám sát, đánh giá và báo cáo: Thực hiện giám sát đánh giá đầu tư theo quy định pháp luật; định kỳ đánh giá, báo cáo kết quả thực hiện dự án với người quyết định đầu tư, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;

          4.2.2/ Thực hiện các nhiệm vụ quản lý dự án gồm:

          - Tổ chức thực hiện các nội dung quản lý dự án thuộc lĩnh vực đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn theo quy định tại Điều 66 và Điều 67 của Luật Xây dựng;

          - Phối hợp hoạt động với tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện dự án để đảm bảo yêu cầu về tiến độ, chất lượng, chi phí, an toàn và bảo vệ môi trường;

          - Thực hiện các nhiệm vụ quản lý dự án khác do người quyết định đầu tư, chủ đầu tư giao hoặc ủy quyền thực hiện.

          4.2.3/ Nhận ủy thác quản lý dự án theo hợp đồng ký kết với các chủ đầu tư khác khi được yêu cầu, phù hợp với năng lực hoạt động của mình.

          4.2.4/ Giám sát thi công xây dựng công trình khi đủ điều kiện năng lực hoạt động theo quy định của pháp luật.

          5/ Cơ cấu tổ chức

          - Lãnh đạo Ban Quản lý dự án có: Giám đốc và Phó giám đốc.

          - Khối các phòng chuyên môn, có:

             + Phòng Tài chính - Tổng hợp

             + Phòng Quản lý dự án

             + Phòng Giải phóng mặt bằng