- Quy trình quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. 

12/11/2021

Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Khánh Hòa Quyết định ban hành Về việc ban hành Quy trình quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. 

QĐ 614-BQLNN

- Quy trình thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

12/11/2021

Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Khánh Hòa Quyết định ban hành Quy trình thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. 

File : QĐ QĐ 612-BQLNN

- Quy trình tiếp nhận xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

12/11/2021

Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Khánh Hòa Quyết định ban hành Quy trình tiếp nhận xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến chính sách BTHT và TĐC trong phạm vi các dự án do Ban làm chủ đầu tư.

File: QD 613-BQLNN

- Quy trình thanh toán khối lượng hoàn thành các dự án

10/07/2019

Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quyết định ban hành Quy trình thanh toán khối lượng hoàn thành các dự án do Ban làm Chủ đầu tư.

File: QĐ 415-BQLNN

- Quy trình tiếp nhận, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo

10/07/2019

Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quyết định ban hành Quy trình tiếp nhận, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến chính sách bồi thường giải tỏa, tái định cư.

File: QĐ 416-BQLNN

- Quyết định về việc ban hành Quy trình quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

02/07/2019

Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa Quyết định ban hành Quy trình Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

QĐ 380.pdf

 

 

- Quyết định ban hành Quy trình bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án năm 2019.

24/06/2019

Quyết định ban hành Quy trình giải quyết bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện các dự án do Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Khánh Hòa làm chủ đầu tư.

QĐ ban hành QT BTHT&TĐC.pdf (1.40 MB); Quy trinh BTHT.pdf (1.22 MB).