Tóm tắc tiểu sử Lãnh đạo

TÓM TẮT TIỂU SỬ VÀ NHIỆM VỤ CỦA LÃNH ĐẠO BAN QUẢN LÝ

          I/ TIỂU SỬ TÓM TẮT

         1/ Giám đốc

Họ và tên khai sinh: Quách Thanh Sơn

Ngày tháng năm sinh: 20/4/1965

Nơi sinh: Huyện Gia Viễn – tỉnh Ninh Bình

Quê quán: Huyện Gia Viễn – tỉnh Ninh Bình

Chỗ ở hiện nay: 34 Nguyễn Khuyến – Tp. Nha Trang

Điện thoại: 0258.3525765; Fax: 0258.3521908. 

        2/ Phó giám đốc

Họ và tên khai sinh: Lê Thành Trực

Ngày tháng năm sinh: 06/10/1964

Nơi sinh: Diên An – Diên Khánh – Khánh Hòa

Quê quán: Diên An – Diên Khánh – Khánh Hòa

Chỗ ở hiện nay: 30E Đồng Nai - TP. Nha Trang

Điện thoại: 0258.3525365.

 

          II/ NHIỆM VỤ ĐẢM NHIỆM

         1. Giám đốc – Quách Thanh Sơn.

- Phụ trách chung việc lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và chịu trách nhiệm quản lý toàn diện mọi hoạt động của Ban.

- Là Chủ tài khoản của Ban Quản lý dự án.

- Trực tiếp quản lý, chỉ đạo, điều hành các công việc sau đây:

+ Công tác tổ chức, nhân sự; công tác thi đua, khen thưởng và kỷ luật.

+ Công tác Kế toán - Tài chính.

+ Công tác Kế hoạch; Tổng hợp; Báo cáo.

+ Quan hệ phối hợp giữa Chính quyền với Chi bộ, Công Đoàn cơ sở và Chi đoàn Thanh niên.

- Chủ trì đàm phám, ký kết và quản lý việc thực hiện các hợp đồng kinh tế.

- Chỉ đạo, kiểm tra và tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao của các phòng nghiệp vụ.

- Giải quyết các công việc vượt quá thẩm quyền của Phó Giám đốc.

- Trực tiếp làm nhiệm vụ Trưởng Ban phòng, chống tham nhũng; Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng - Kỷ luật; Chủ tịch Hội đồng Lương;

- Tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ khác do UBND tỉnh giao.

  1. Phó Giám đốc – Lê Thành Trực.

- Thay mặt Giám đốc chủ trì giải quyết và điều hành công việc của Ban khi Giám đốc đi công tác và ủy quyền (trừ lĩnh vực tổ chức – nhân sự).

- Giúp Giám đốc và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về các công việc được phân công trực tiếp phụ trách; cụ thể:

+ Công tác giải phóng mặt bằng;

+ Trực tiếp điều hành và chịu trách nhiệm về thẩm tra, thẩm định hồ sơ TKDT... của các dự án, công trình/gói thầu do Ban Quản lý dự án từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư đến khi hoàn thành, quyết toán và bàn giao đưa vào vận hành, sử dụng;

+ Tham gia công tác đấu thầu (chỉ định thầu), lập và trình duyệt kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu (hồ sơ yêu cầu), tổ chức đánh giá xét thầu và trình phê duyệt kết quả đấu thầu;

+ Tham gia kiểm tra, đôn đốc tình hình thi công và xử lý kỹ thuật trên các công trường. Đối với các vấn đề xử lý kỹ thuật quan trọng, các vấn đề phát sinh lớn ảnh hưởng đến tài chính của dự án cần phải thông qua Giám đốc trước khi ra quyết định. Đối với các văn bản quan trọng gửi cơ quan cấp trên cần phải thống nhất trước về mặt nội dung với Giám đốc trước khi ký ban hành;

+ Công tác báo cáo giám sát đánh giá đầu tư;

+ Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc giao.